หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยั้น
อักษรล้านนา
ยั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ยั้น]
ความหมาย

ก.ใช้ฟันกัด,ดันอย่างแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยั้น (ยั้นฯ)