หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยั้งเย้า
อักษรล้านนา
ยั้งฯเยั้า
เทียบอักษรไทย
[ยั้งเย้า]
ความหมาย

ก.หยุด,พัก,เลิก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยั้งเย้า (ยั้งฯเยั้า)