หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยั้ง
อักษรล้านนา
ยั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยั้ง]
ความหมาย

ก.หยุด,พัก,เลิกเป็นการชั่วคราว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยั้ง (ยั้งฯ)