หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยัว
อักษรล้านนา
ย฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ยัว]
ความหมาย

น.วอ,เสลี่ยง - ยานที่มีหลังคาเป็นรูปเรือน ใช้คนหาม; ยัวยาน,ยัวยานกานหาม,สิ๋วิก๋า,สิ๋วิก๋าย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยัว (ย฿วฯ)