หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยับ
อักษรล้านนา
ยัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ยับ]
ความหมาย

ก.จับ,กุม ว.ไม่เรียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยับ (ยัปฯ)