หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยัน
อักษรล้านนา
ยันฯ
เทียบอักษรไทย
[ยัน]
ความหมาย

ก.ดัน,ค้ำเพื่อต้านทานความกดดัน

ออกเสียงล้านนา
ยัฺน
อักษรล้านนา
อยฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺัน]
ความหมาย

ก.ยัน - ค้ำเพื่อต้านทานความกดดัน,ต้าน,ดัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยัน (อยฯนฯ)