หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยัดยู้
อักษรล้านนา
ยัดฯยู้
เทียบอักษรไทย
[ยัดยู้]
ความหมาย

ก.ยัดเยียด,เบียดกันแน่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยัดยู้ (ยัดฯยู้)