หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยัด
อักษรล้านนา
ยัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ยัด]
ความหมาย

ก.ใส่หรือบรรจุโดยการอัดดันเข้าไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยัด (ยัดฯ)