หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยังอยฺู่
อักษรล้านนา
ยังฯอยฯู่
เทียบอักษรไทย
[ยังอฺยฺู่]
ความหมาย

ว.ยังคงอยู่,ยังไม่ตาย,ยังเหลืออยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยังอยู่ (ยังฯอยฯู่)