หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยังหลอ
อักษรล้านนา
ยังฯหํลฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[ยังหลอ]
ความหมาย

ว.ยังมีอยู่,ยังเหลืออยู่,ยังคงอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยังหลอ (ยังฯหํลฯอฯ)