หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยังคน
อักษรล้านนา
ยังฯฅ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ยังฅน]
ความหมาย

ว.ยังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่,ยังไม่ตาย; ยังมี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยังคน (ยังฯฅ฿นฯ)