หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยัง
อักษรล้านนา
ยังฯ
เทียบอักษรไทย
[ยัง]
ความหมาย

ก.ยังอยู่,คงอยู่,มีชีวิตอยู่,เหลืออยู่

ออกเสียงล้านนา
ยัฺง
อักษรล้านนา
อยฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[อฺยฺัง]
ความหมาย

ก.ผึ่งไว้ในที่ร่ม เช่น ยังผ้า - ผึ่งผ้าไว้ในที่ร่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยัง (อยฯงฯ)