หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยักข์
อักษรล้านนา
ยัก์ขฯ
เทียบอักษรไทย
[ยักข์]
ความหมาย

น.อมนุษย์ในนิทานชาดก รูปร่างคล้ายคน แต่ตัวโตมาก มีเขี้ยวยาว มีฤทธิ์มาก ชอบกินเนื้อสด เช่น นางพันธุรัต ในเรื่องสังข์ทอง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยักข์ (ยัก์ขฯ)