หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยัก
อักษรล้านนา
ยักฯ
เทียบอักษรไทย
[ยัก]
ความหมาย

ก๑.ทิ่มแทงด้วยของแหลม เช่น ยักหน่อไม้ ก๒.ย้ายจากที่เดิม เช่น ยักไฮโล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยัก (ยักฯ)