หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยะหยัง
อักษรล้านนา
ยหัยฯง
เทียบอักษรไทย
[ยะหยัง]
ความหมาย

ก.ทำอะไร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยะหยัง (ยหัยฯง)