หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยะ (ออกเสียงขึ้นจมูก)
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[ย]
ความหมาย

น.อักษร ย - อ่านออกเสียง ยะ ขึ้นจมูก เป็นพยัญชนะอวรรค จัดอยู่ในจำพวกอักษรต่ำ เทียบกับอักษร ''ย'' (ย ยักษ์) ในภาษาไทย แต่การใช้งานแตกต่างกันตรงที่ ''ย ยักษ์'' ในภาษาไทยออกเสียงไม่ขึ้นจมูก แต่ ''ย(ตัว ยะ) กับ ญ(ตัว ญะ)'' ในภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) เมื่อเป็นพยัญชนะต้น เช่น แยงแว่น นกยาง คนยอง คนยาง(ชาวเขา) เสือเย็น แม่ญิง ออกเสียงขึ้นจมูก (เสียงนาสิก) ; ดู...อยะ

ออกเสียงล้านนา
ยะ
อักษรล้านนา
ยะ
เทียบอักษรไทย
[ยะ]
ความหมาย

ก๑.ทำ,กระทำ (เพี้ยนมาจากเยียะ) เช่น ยะนา = เยียะนา = ทำนา ก๒.เปิดเป็นช่อง,แตก,อ้าออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยะ (ยะ)