หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอยโต้ง
อักษรล้านนา
ยอฯยฯโท่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยอยโท่ง]
ความหมาย

น.ชายทุ่งด้านไกลสุด มักหมายถึงชายทุ่งด้านที่ติดอยู่กับป่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอยโต้ง (ยอฯยฯโท่฿งฯ)