หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยอมือ
อักษรล้านนา
ยํอฯมื
เทียบอักษรไทย
[ยอมือ]
ความหมาย

ก.ยกมือขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอมือ (ยํอฯมื)