หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอม
อักษรล้านนา
ยอฯม
เทียบอักษรไทย
[ยอม]
ความหมาย

ก๑.เห็นด้วย,ไม่ขัด,คล้อยตาม,ทำตาม,ตกลงปลงใจ เช่น ยอมรับผิด ยอมให้ลงโทษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอม (ยอฯม)