หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอตั๋ว
อักษรล้านนา
ยํอฯต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ยอตัว]
ความหมาย

ก๑.อวดอ้างตัวเอง,ยกตัว; ก๒.ขยับตัวให้สูงจากพื้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอตั๋ว (ยํอฯต฿วฯ)