หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอดปี๋
อักษรล้านนา
ยอฯดปีลฯ
เทียบอักษรไทย
[ยอดปลี]
ความหมาย

น.ส่วนยอดของเจดีย์เหนือปล้องไฉน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอดปี๋ (ยอฯดปีลฯ)