หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอดธาตุ
อักษรล้านนา
ยอฯดธาฯตฯ
เทียบอักษรไทย
[ยอดธาตุ]
ความหมาย

น.ยอดเจดีย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอดธาตุ (ยอฯดธาฯตฯ)