หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอด
อักษรล้านนา
ยอฯด
เทียบอักษรไทย
[ยอด]
ความหมาย

ว.ที่สุดของสิ่งนั้น เช่นยอดคน ยอดดอย ยอดเจดีย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอด (ยอฯด)