หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอซ้อง
อักษรล้านนา
ยํอฯซ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ยอซ้อง]
ความหมาย

ก.ชูหรือยกให้เห็นอยู่สลอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอซ้อง (ยํอฯซ้อฯง)