หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอขันคู
อักษรล้านนา
ยํอฯขันฯระฯคู
เทียบอักษรไทย
[ยอขันครู]
ความหมาย

ดู...ยกครู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอขันคู (ยํอฯขันฯระฯคู)