หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยอกุณ
อักษรล้านนา
ยํอฯคุณ
เทียบอักษรไทย
[ยอคุณ]
ความหมาย

ก.ยกย่อง,สรรเสริญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอกุณ (ยํอฯคุณ)