หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอกำ
อักษรล้านนา
ยํอฯคำฯ
เทียบอักษรไทย
[ยอคำ]
ความหมาย

ก.บอกกล่าว,กล่าวโทษ,ฟ้องร้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอกำ (ยํอฯคำฯ)