หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอกลูกกุย
อักษรล้านนา
ยอฯกลูกคุ
เทียบอักษรไทย
[ยอกลูกคุย]
ความหมาย

ก.ชกต่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอกลูกกุย (ยอฯกลูกคุ)