หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยอ
อักษรล้านนา
ยํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ยอ]
ความหมาย

ก๑.ยกขึ้น,ทำให้สูงขึ้นจากเดิมเล็กน้อย ก๒.กล่าวคำเชิดชูเพื่อให้ชอบใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอ (ยํอฯ)