หน้าหลัก
ยอ
ยํอฯ
[ยอ]

ก๑.ยกขึ้น,ทำให้สูงขึ้นจากเดิมเล็กน้อย ก๒.กล่าวคำเชิดชูเพื่อให้ชอบใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยอ (ยํอฯ)