หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยสอยฺ่าง
อักษรล้านนา
ย฿สฯฯอยฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ยสอฺยฺ่าง]
ความหมาย

น.การทำตามแบบอย่างของผู้มียศ,การถือยศถือศักดิ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยสอย่าง (ย฿สฯฯอยฯางฯ)