หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยส
อักษรล้านนา
ย฿สฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ยส]
ความหมาย

น๑. ยศ- เกียรติคุณ,ความยกย่องนับถือเกียรติของตน; น๒.ยศ - เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยส (ย฿สฯฯ)