หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยวบ
อักษรล้านนา
ยวฯบ
เทียบอักษรไทย
[ยวบ]
ความหมาย

ก.อาการที่ไหวยุบลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยวบ (ยวฯบ)