หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยวน
อักษรล้านนา
ยวฯร
เทียบอักษรไทย
[ยวน]
ความหมาย

น.ชื่อเผ่าของคนไทในล้านนาเรียก ไทยวน. ก.อิจฉา; ขอย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยวน (ยวฯร)