หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยวงฝ้าย
อักษรล้านนา
ยวฯงฝ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ยวงฝ้าย]
ความหมาย

น.ปุยฝ้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยวงฝ้าย (ยวฯงฝ้ายฯ)