หน้าหลัก
ยวง
ยวฯง
[ยวง]

น.เรียกสิ่งที่ทีลักษณะเป็นปุย หรือเนื้อของผลไม้บางชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยวง (ยวฯง)