หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยวง
อักษรล้านนา
ยวฯง
เทียบอักษรไทย
[ยวง]
ความหมาย

น.เรียกสิ่งที่ทีลักษณะเป็นปุย หรือเนื้อของผลไม้บางชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยวง (ยวฯง)