หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยมพิบาล
อักษรล้านนา
ย฿มิภฯบาฯลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ยมภิบาล]
ความหมาย

น.ยมบาล - เจ้าพนักงานในเมืองนรก มีหน้าที่ลงโทษคนที่ตกนรกตามคำสั่งของพระยายม; จ่ายม พิบาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยมพิบาล (ย฿มิภฯบาฯลฯฯ)