หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยนต์
อักษรล้านนา
ย฿น์ตฯ
เทียบอักษรไทย
[ยนต์]
ความหมาย

น๑.เครื่องกล - อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานชนิดอื่นให้เป็นพลังงานกล เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เป็นต้น น๒.หุ่นหรืออาวุธที่ทำขึ้นแล้วกำกับการเคลื่อนที่ด้วยอาคม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยนต์ (ย฿น์ตฯ)