หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยน
อักษรล้านนา
ย฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ยน]
ความหมาย

ก.คึกคะนอง,กระโดดโลดเต้น; โยน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยน (ย฿นฯ)