หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยงๆ
อักษรล้านนา
ย฿งฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ยงๆ]
ความหมาย

ว.ใช้ตามหลังคุณศัพท์เพื่อแสดงความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น หัวล้านใสยงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยงๆ (ย฿งฯๆ)