หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยงขัน
อักษรล้านนา
ย฿กฯขันฯ
เทียบอักษรไทย
[ยงขัน]
ความหมาย

ก.ยกขันดอกไม้ธูปเทียนขึ้นในพิธีทำบุญ ช่วงสูมาครัวทานและโอกาสเวนทาน โยงขัน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยงขัน (ย฿กฯขันฯ)