หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยกยอถ่อฟาย
อักษรล้านนา
ย฿กฯยํอฯถํอฯฟายฯ
เทียบอักษรไทย
[ยกยอถ่อฟาย]
ความหมาย

สำ.ยกย่องสนับสนุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกยอถ่อฟาย (ย฿กฯยํอฯถํอฯฟายฯ)