หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยกจ้อฟ้า
อักษรล้านนา
ย฿กฯชํอฯฟ้า
เทียบอักษรไทย
[ยกช่อฟ้า]
ความหมาย

ก.นำช่อฟ้าขึ้นติดหน้าโบสถ หรือวิหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกจ้อฟ้า (ย฿กฯชํอฯฟ้า)