หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยกจ้อธาตุ
อักษรล้านนา
ย฿กฯชํอฯธาฯตฯ
เทียบอักษรไทย
[ยกช่อธาตุ]
ความหมาย

ก.ยกฉัตรเจดีย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกจ้อธาตุ (ย฿กฯชํอฯธาฯตฯ)