หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยกคู
อักษรล้านนา
ย฿กฯระฯคู
เทียบอักษรไทย
[ยกครู]
ความหมาย

ก.ทำพิธีบูชาครู,ไหว้ครู; ยกขันครู,ยอขันครู ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกคู (ย฿กฯระฯคู)