หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยกขันเข้า
อักษรล้านนา
ย฿กฯขันฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ยกขันเข้า]
ความหมาย

ก.ยกขันข้าว - ยกสำรับอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกขันเข้า (ย฿กฯขันฯเขั้า)