หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยกก้น
อักษรล้านนา
ย฿กฯก้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ยกก้น]
ความหมาย

ก.ยกตน,ยกย่องตนเอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยกก้น (ย฿กฯก้฿นฯ)