หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยก
อักษรล้านนา
ย฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ยก]
ความหมาย

ก.เอาสิ่งของให้สูงขึ้น,เคลื่อนย้าย,มอบให้,เว้น,ไม่นับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยก (ย฿กฯ)