หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม้ำมึกเอาจ๋นแล้ว
อักษรล้านนา
มามึกฯ฿นฯ´าจ฿นฯ¦วฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้ำมึกเอาจนแล้ว]
ความหมาย

ก.ตั้งใจทำให้เสร็จสมบูรณ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้ำมึกเอาจ๋นแล้ว (มามึกฯ฿นฯ´าจ฿นฯ¦วฯ)