หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้าสะเปา
อักษรล้านนา
ม้าสพัา
เทียบอักษรไทย
[ม้าสะเพา]
ความหมาย

น.ม้าแคระ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้าสะเปา (ม้าสพัา)