หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้าต่าง
อักษรล้านนา
ม้าต่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้าต่าง]
ความหมาย

น.ม้าที่มีต่างวางบนหลัง บรรทุกสิ่งของไปขาย ส่วนมากจะเป็นคาราวาน ไปในถิ่นทุรกันดาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้าต่าง (ม้าต่างฯ)